Enerpac utleie

Enerpac utleie

1. Formål

1.1 Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr med mer fra Hydraulikkteknikk AS (Utleier). Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale skal disse nedtegnes skriftlig og være inntatt i et særskilt avtaledokument hvor disse leievilkår vedlegges og utgjør en del av leievilkårene.

2. Leieperiode

2.1 Leieperioden påbegynner fra dato utstyret er sendt (Leveringsdato) fra Utleiers adresse til utstyret er levert tilbake til samme adresse (Returdato).

2.2 Minimums leietid er 4 dager, om ikke annet er avtalt.

3. Leiebetaling

3.1 Leien beregnes etter 7 dagers leie uke. Leien etter faktureres hver 4. uke, hvis ikke annet er særskilt avtalt. Ved innlevering av utstyret blir det utstedt en sluttfaktura for gjenstående leieperiode.

Eventuell montering og demontering av utstyr til en pakke, dekkes av leietaker utenom den avtalte leien.

4. Maskinens stand ved mottak

4.1 Med mindre Utleier har mottatt skriftlig underrettelse om det motsatte innen tre (3) arbeidsdager etter leveringsdatoen for maskiner på stedet eller fullføring av montering av maskiner på stedet, skal alle maskiner regnes som levert til riktig tid og i samsvar med leietakerens ønsker.

5. Tilsyn og vedlikehold av utstyret

5.1 Leieobjektene skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold som de er beregnet for. Utstyret skal behandles med rimelig skånsomhet.

5.2 Leietakeren skal for egen regning ha ansvar for og oppbevare og forsikre utleie utstyret i leieperioden og for å holde utstyret i god stand i henhold til utleiers spesifikasjoner.

Leietakeren skal videre sørge for at utstyret ikke brukes til formål utover merkeytelsen eller på en måte som kan antas å føre til at utstyret forringes (unntatt vanlig slitasje).

5.3 Leietakeren skal holde seg informert om utstyrets stand og skal ikke bruke dem når de er ødelagt, skadet eller i farlig stand eller i en stand som fører til brudd på eventuelle gjeldende lover eller regler.

6. Plikt til å returnere utstyret

6.1 Leietakeren skal ha det hele og fulle ansvar for å returnere på egen bekostning, foreta den sluttreparasjon som måtte være nødvendig for å sette utstyret i samme stand som ved levering.

7. Eierforhold til utstyret

7.1 Utstyret er og skal til enhver tid være Utleiers eiendom, og leietakeren skal ikke ha rett til, krav på eller andel i utstyret.

Leietakeren skal ikke fjerne eller ødelegge eventuelle skilt eller merking på utstyret som viser at Utleier er eier av utstyret.

Leietakeren skal holde utstyret fri for og uten eventuelle og alle former for utlegg, tvangsfullbyrdelse, beslag, arrest, utpanting, retensjonsrett, sikkerhetsrett og heftelser. Leietakeren skal umiddelbart underrette Utleier om slike heftelser. Leietakeren skal holde Utleier skadesløs mot alle tap, skadeserstatninger, kostnader, omkostninger og utgifter som oppstår som følge av at dette punktet ikke overholdes.

8. Rutinemessig vedlikehold/service

8.1 Leietaker skal, enten selv eller gjennom en avtale, sørge for regelmessig vedlikehold og service i avtaleperioden i henhold til Utleiers standardpraksis.

9. Frakt

9.1 Leietakeren skal dekke kostnadene ved

  1. transport av utstyret fra henteadresse som Utleier har angitt
  2. tilbakelevering av utstyret til leveringsadresse som er angitt.

10. Driftsstans eller feil på utstyr

10.1 Driftsstans eller feil ved utstyret som skyldes ordinær bruk eller rimelig slitasje eller utvikling av en intern feil i utstyret eller en feil som ikke kan fastslås ved rimelig undersøkelse før leieperioden begynner, kan, etter Utleiers valg, enten:

  1. repareres for Utleiers regning og med så liten forsinkelse som praktisk mulig, og i slike tilfeller skal leietakeren ikke belastes fra tidspunktet da han underrettet Utleier om driftsstansen til reparasjonen er fullført eller
  2. Utleier kan skifte ut det relevante utstyret.

10.2 Annen driftsstans eller andre feil kan, etter Utleiers valg, enten repareres eller skiftes for leietakerens regning.

10.3 Dersom det er praktisk umulig å reparere utstyret og nye maskiner ikke er tilgjengelige, kan Utleier eller leietaker avslutte leieforholdet omgående.

10.4 Ved eventuell driftsstans eller utilfredsstillende funksjon for deler av utstyret skal Utleier underrettes umiddelbart. Leietakeren skal ikke forsøke å foreta reparasjonene på egen hånd, unntatt dersom Utleier har gitt uttrykkelig tillatelse til dette.

10.5 Leietaker kan ikke kreve fritak fra leieutgifter eller fremme krav i forbindelse med driftsstans som skyldes forhold utenfor Utleiers kontroll.

11. Utleiers ansvar

11.1 Med forbehold for andre vilkår i avtalen skal Utleier påta seg ansvar for skade på eller tap av utstyret som oppstår:

  1. før utstyret leveres på stedet dersom utstyret fraktes ved hjelp av transport som ordnes eller eies av Utleier,
  2. ved montering av utstyret på stedet, forutsatt at monteringen er fullstendig kontrollert av Utleier,

iii. ved demontering av utstyret på stedet, forutsatt at demonteringen er fullstendig kontrollert av Utleier,

  1. etter at utstyret er fjernet fra stedet dersom utstyret fraktes ved hjelp av transport som ordnes eller eies av Utleier.

12. Kansellering av leie

12.1 Utleier forbeholder seg retten til å kreve et avbestillingsgebyr på opptil 25 % av den gjenværende kontraktsverdi for ordrer som blir kansellert.

13. Videre utleie / fremleie

13.1 Utstyret eller deler av disse skal ikke videre utleies, fremleies, lånes ut eller på andre måter stilles til rådighet for en tredjepart uten skriftlig samtykke fra Utleier, og leietakeren skal holde Utleier skadesløs for eventuelle tap, skader, kostnader, omkostninger og utgifter som oppstår som følge av at denne bestemmelsen ikke overholdes.

13.2 Leietakeren skal ikke overdra avtalen eller deler av den eller fordeler eller rettigheter i eller i henhold til den uten først å ha innhentet skriftlig godkjenning fra Utleier. Utleier kan gi avslag uten nærmere begrunnelse.

14. Opplæring ved bruk av utstyr

14.1 Leietakeren erkjenner og godtar å ha inngått avtalen uten å være avhengig av rådgivning eller veiledning ved bruk av utstyret.

14.2 Leietaker bekrefter at han/hun har tilstrekkelig kompetanse til bruk av produktene i avtalen og har satt seg inn i Enerpac sine Sikkerhets instruksjoner samt bruksanvisning på produktene avtalen omhandler. Sikkerhetsintruksjoner kan lastes ned her og instruksjons manualer finnes her. 

15. Force Majure

15.1 Utleier skal ikke ha ansvar for, heller ikke for direkte eller indirekte følger av, eventuelle forsinkelser eller manglende oppfyllelse som skyldes force majeure.

16. Mislighold, heving og oppsigelse

16.1 Avtalen kan heves med umiddelbar virkning dersom leietakeren:

  1. ikke overholder vilkårene i avtalen,
  2. ikke betaler eventuelle forfalte beløp til Utleier til riktig tid

iii. er å anse som insolvent eller tas under behandling som konkursbo.

17. Tilbakekalling av utstyret

17.1 Utleier kan fritt tilbakekalle utstyret etter først å ha gitt 30 dagers skriftlig forhåndsvarsel.

18. Skadesløsholdelse / Skadeserstatning

18.1 Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og formueskader, samt følgeskader, avsavn og indirekte tap som er påført Utleier, ansatte, tredjemenn eller brukerne av utstyret.

18.2 Utleier kan ikke gjøres ansvarlig for slike skader med mindre selskapet eller dets ansatte har opptrådt grovt uaktsomt. Utleier er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap.

18.3 Utleiers erstatningsansvar er oppad begrenset til de samlede leieinntektene Utleier mottar fra leietakeren for utstyret.

Dette gjelder ikke dersom Utleier har utvist grov uaktsomhet og dette har medført død eller personskade.

19. Unntak fra garantier

19.1 Utleier garanterer at utstyret ikke skal ha feil som gjelder

konstruksjon, håndverk og materiale, og som kan påvirke riktig og sikker drift av utstyret, og skal utbedre slike feil som avdekkes eller forekommer i leieperioden. Dette gjelder ikke dersom feilen skyldes forhold på leietakers hånd.

20. Fortrolighet

20.1 Alle opplysninger som en av partene får om virksomheten til den andre, skal være fortrolige og skal ikke avsløres for tredjeparter verken i avtaleperioden eller i tiden etterpå. Begge partene skal ta strengest mulige forholdsregler for å håndheve denne bestemmelsen, og den forurettede parten har rett til å gå til alle de juridiske skritt som den mener er nødvendige, herunder umiddelbar heving av denne avtalen, dersom det påpekes brudd på denne bestemmelsen.

21. Tvisteløsning og lovvalg

21.1 Dersom det oppstår tvist eller uenighet etter denne avtale skal partene forsøke å komme til en minnelig ordning. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp.

21.2 Eventuelle tvister skal behandles etter norsk lov. Rett verneting skal være den kommune der utstyret er leiet ut fra.

Produktnyhet!

Spørsmål?

Om du ønsker priser på våre produkter, eller har spørsmål om noen av produktene våre – ta kontakt med oss i dag.

Bruk kontaktskjemaet nedenfor, eller kontakt oss via epost/telefon så står vi klare for å hjelpe deg.

Send oss en melding

Her finner du oss